Notă de informare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru clienți persoane juridice

 

Folosirea acestui Site, precum și transmiterea informațiilor către acesta sunt supuse prevederilor cuprinse în această Politică de Confidențialitate, precum și în Politica privind utilizarea cookie-urilor. În măsura în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu mai continuați folosirea acestui site.

 

Business Microcredit SA, insitituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, denumită în continuare Business Microcredit SA, este operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) înregistrată la ANSPDCP. Având în vedere că legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal se aplică doar persoanelor fizice, vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, care au legătură cu societatea și care doresc să acceseze finanțarea (asociați, acționari, administratori, directori etc).

 

În cazul în care nu furnizați către Business Microcredit SA toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în cadrul acestui Site, este posibil ca Business Microcredit SA să nu poată să își îndeplinească o parte din obligațiile/cerințele în legătură cu dumneavoastră sau serviciile pe care le solicitati.

 

Legislație aplicabilă

 

 • Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Explicare termeni folosiți

 

“Operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

“Persoană împuternicită de operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

“Persoană vizată” – înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

 

“Date cu caracter personal” – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

“Prelucrare” – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 

“Sistem de evidenta a datelor” – orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

 

Colectarea de Informații

 

În cazul în care Clientul pune la dispoziția Business Microcredit IFN SA date cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali, administratorilor, asociaților, beneficiarilor reali etc sau aceste date sunt prelucrate de către Business Microcredit IFN SA, Clientul are obligația de a informa persoanele vizate și de a se asigura ca aceste persoane și-au dat consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

 

Clientul se va asigura că datele cu caracter personal dezvăluite sunt corecte, exacte și actualizate cu privire la persoanele vizate ale caror date le-a prelucrat. Business Microcredit IFN SA poate folosi datele cu caracter personal puse la dispoziție de către Client pentru menținerea comunicării cu acestea în vederea încheierii și executării contractelor de credite.

 

Putem utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau despre dumneavoastră:

 • Pentru încheierea și executarea contractului între dumneavoastră și Business Microcredit IFN SA
 • Pentru derularea și gestionarea relației contractuale pentru a vă furniza produse si servicii financiare
 • Pentru comunicarea aspectelor relevante ce țin de desfășurarea relației contractuale între dumneavoastră și Business Microcredit IFN SA
 • Pentru monitorizarea obligațiilor asumate în urma încheierii contractului de credit între dumneavoastră și Business Microcredit INF SA
 • În scopuri de arhivare
 • În îndeplinirea tuturor obligațiilor impuse de BNR în vederea desfășurării activității noastre
 • Pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră, precum pentru transmiterea de documente solicitate sau alerte/comunicări prin e-mail sau sms (daca ați solicitat acest lucru);
 • Pentru a vă transmite informații importante privind raporturile noastre cu dumeavoastră, sau cu privire la Site, modificări ale termenilor, condițiilor, politicilor sau alte informații administrative;
 • În scopuri de afaceri, precum analiză a datelor, audit, dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea conținutului Site-ului, îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare, înțelegerea intereselor dumneavoastră, pentru personalizarea experienței dumneavoastră, cu privire la Site, prin prezentarea de produse și oferte adaptate pentru dumneavoastră și pentru determinarea eficacității companiei noastre.
 • Pentru obținerea de informații privind persoanele vizate accesând baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC)

 

Folosirea și utilizarea datelor cu caracter personal

 

Business Microcredit IFN SA colectează următoarele date cu caracter personal considerate adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopurilor (dar nu se limitează exclusiv la acestea) obținute direct de către personaa vizată sau din surse externe (ONRC, Biroul de Credit, ANAF, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice etc):

 • Date de identificare: nume, prenume, data și locul nașterii, CNP, serie și număr C.I., adresa de domiciliu și reședința, fotocopie C.I.
 • Date de contact: număr de telefon, adresa de email, adresă de corespondență
 • Funcție, natura activității proprii
 • Funcție publică importanța deținută, opinii politice – dacă este cazul
 • Informații despre situația familială (stare civilă, număr copii, persoane aflate în întreținere etc) – dacă este cazul
 • Informații despre situația economică și financiară
 • Imagine/voce (din C.I., înregistrări convorbiri chat/telefonice, supraveghere video din unități, dacă este cazul) – dacă este cazul
 • Date biometrice (ex. analiza trasăturilor faciale) – dacă este cazul
 • Identificatori (coduri de client, numere de contract, adrese IP etc) – daca este cazul
 • Informații referitoare la activitatea frauduloasă (date referitoare la acuzații, condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălare de bani, finanțare acte de terorism)
 • Orice alte date relevante

 

Refuzul de a furniza informațiile necesare și adecvate poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare de care dispunem, dar și a îndeplinirii scopurilor de prelucrare a datelor menționate.

Clientul are obligația de a informa Businss Microcredit IFN SA ori de câte ori intervin modificări ale documentelor depuse sau asupra datelor cu caracter personal furnizate pentru a asigura continuitatea relației de afaceri și pentru a respecta obligațiile legale ce intervin de ambele părți.

 

În afara cazului în care este în mod expres menționat altfel, putem folosi informațiile colectate prin intermediul acestui Site pentru a-i îmbunătăți conținutul, pentru a adapta Site-ul preferințelor dumneavoastră, precum și pentru a vă comunica informații pe e-mail sau sms (dacă ați solicitat acest lucru) în scop de reclamă, marketing și publicitate.

 

În măsura în care ați solicitat să primiți alerte sau orice altfel de notificări din partea Site-ului cu privire la produsele și serviciile Business Microcredit SA, care pot fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea în orice moment să vă dezabonați de la primirea acestora urmând instrucțiunile din cadrul fiecărui mesaj transmis. În cazul în care transmiteți date cu caracter personal către acest Site, este posibil să combinăm aceste date, cu excepția cazurilor în care specificăm altfel la punctul de colectare. Vom lua măsuri suficiente pentru ca datele cu caracter personal să nu fie amestecate cu cele colectate pasiv, dacă este cazul.

 

Business Microcredit SA nu este răspunzător pentru transmiterea datelor cu caracter personal de pe echipamente dumneavoastră neprotejate de aplicații antivirus, anti spyware și firewall sau de pe echipamente lăsate nesupravegheate (dar nu se limitează exclusiv la aceste situații). Vă recomandăm să vă păstrați confidențiale credențialele de logare în contul dumneavoastră.

 

Acest Site poate conține link-uri către sau referiri la alte site-uri, dar Business Microcredit SA nu are nicio responsabilitate și nu garantează în vreun fel pentru conținutul terțelor site-uri și nu vor răspunde de nicio pagubă sau vătămare, directă sau indirectă, care rezultă din conținutul sau din utilizarea acestora. Orice link-uri către alte site-uri se furnizează numai pentru conveniența utilizatorilor acestui site. Nu controlăm alte site-uri și, în orice caz, această Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor site-uri. Trebuie să citiți Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile fiecărui site pe care îl accesați.

 

Categorii de destinatari

 

În vederea realizării scopurilor, Business Microcredit IFN SA poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • Persoana vizată
 • Reprezentanți legali ai Clientului
 • Reprezentanții Business Microcredt IFN SA (angajați, în vederea realizării activității)
 • Reprezentanții grupului de firme (în vederea realizării activității)
 • Biroul de Credit,
 • Procesator de plăți etc

 

Securitate

 

Acest site functionează în baza unor măsuri rezonabile necesare, inclusiv prin respectarea precederilor Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, pentru a proteja informațiile cu caracter de identificare personală așa cum le transmite prin Site și pentru a proteja astfel de informații împotriva pierderii, folosirii lor în mod nepotrivit și împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii informațiilor. Însă trebuie să stiți că nicio transmitere pe internet nu este 100% sigură sau fără erori. Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere faptul că noi nu vă putem garanta integral securitatea niciunor date cu caracter personal pe care ni le transferați prin intermediul internetului.

 

De asemenea, atunci când folosiți parole, numere de identificare, sau alte caracteristici speciale de acces de pe acest Site, este responsabilitatea dumneavoastră să le pastrați în siguranță.

 

Cu privire la minori

 

Acest Site nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Persoanele din acest grup de vârstă nu trebuie să furnizeze informații cu caracter personal prin intermediul Site-ului. Nu vom colecta cu bună știință informații de la vizitatori din acest grup de vârstă.

 

Date cu caracter sensibil

 

Dacă nu vă sunt cerute în mod specific, vă rugăm să nu ne transmiteți, să nu dezvăluiți, informații personale sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială, etnică, opinii politice, religie sau alte credințe, sănătate, antecedente penale sau apartenență sindicală), prin intermediul acestui site sau prin alt mijloc de comunicare. În cazul în care vi se solicită acest lucru, vom face acest lucru doar cu consimțământul dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces al informațiilor

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

În cazul în datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte sau inexcacte, aveți dreptul de a ne solicita rectificarea acestora. Dacă vom comunica terților date despre dumneavoastră, vom informa și terții respectivi în privința obligației de a rectifica datele respective.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastra de către Business Microcredit SA. Depunem toate eforturile să ținem cont de dreptul dumneavoastră de opoziție, dar trebuie să aveți în vedere că nu vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Business Microcredit SA dacă avem o obligație legală de a le prelucra în vederea încheierii și executării unui contract.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul se poate retrage în orice moment, la fel de ușor ca și acordarea acestuia, însă acest lucru nu va avea niciun efect asupra datelor prelucrate deja anterior acestei retrageri. Solicitarea de retragere a consimțământului se va transmite în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa punctului de lucru menționat mai sus sau la adresa de email dpo@businessmicrocredit.ro.

Drepturi referitoare la utilizarea deciziilor automate

Business Microcredit SA foloseste sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor transmise de dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita să obtineți intervenție umană din partea noastră, să vă exprimați opinia și să contestați decizia.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita să vă restricționăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care observați că informațiile sunt inexacte, datele sunt prelucrate în mod ilegal, v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Business Microcredit SA în interesele legitime ale societății.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a cere transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal direct către dumneavoastră sau unei alte companii. Acest drept se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin metode automatizate de care dispunem. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: nu mai avem nevoie de datele respective în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă manifestați opoziția prelucrării datelor dumneavoastră de către noi în interesele legitime ale societății sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate, societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal.

Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Business Microcredit SA, în Sistemul Biroului de Credit și Centrala Riscurilor de Credit

 

Având în vedere intrarea în vigoare începând cu 25.05.2018 a Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în scopul creșterii nivelului de protecție a datelor dumneavoastră personale și creării unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

Business Microcredit SA, instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Iași, Strada Eternitate nr. 76, clădirea Axa Plus, etaj 3, județul Iași, înscrisă în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110346 din data de 15.03.2019, operator de date cu caracter personal, având nr. de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași J22/3213/2019, Cod Unic de înregistrare 38761394 din data de 29.01.2018, Capital social subscris și vărsat de 37848539 Lei, adresa de email dpo@businessmicrocredit.ro, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

Datele dumneavoastră de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

 

Prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal le prelucrăm doar pentru scopuri legitime: de a vă furniza produse și servicii financiare (date necesare în vederea încheierii contractului de credit), de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în punctele noastre de lucru/la partenerii noștri/online, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor etc.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se întemeiază întotdeauna pe: consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens, încheierea și executarea contractelor desfășurate între Business Microcredit SA și dumneavoastră, îndeplinirea unei obligații legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

 

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană.

 

Transmiterea datelor către terți

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau în alte scopuri legitime, este posibil să trimitem datele dumneavoastră către entități din cadrul grupului cu scopul de a ne desfășura activitatea, procesatori de plăți, autorități publice (BNR, ANAF, Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, executori judecătorești, notari publici, consultanți externi, împuterniciți, în România și/sau Uniunea Europeană etc.

 

Perioada de prelucrare a datelor

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu în îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale.

 

Drepturile dumneavoastră și exercitarea lor

 • Dreptul la informare și acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele dumneavoastră personale inexacte sau le puteți completa
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, prelucrărilor de date din motive legate de situația particulară în care vă aflați, iar în cazul în care prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, cu consecința neprimirii informațiilor privitoare la serviciile noastre.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare a datelor, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă nefiind afectată în vreun fel legalitatea prelucrării acesteia.
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Iași, Strada Eternitate nr. 76, clădirea Axa Plus, etaj 3, județul Iași sau prin email la dpo@businessmicrocredit.ro sau telefonic la numărul 0332 711 904. De asemenea, vă puteți adresa și către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Biroului de Credit din București, sector 3, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4 sau prin mail la rpd@birouldecredit.ro.

În situația în care sunt necesare informații suplimentare sau aveți întrebări cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact menționate mai sus.

 

De asemenea, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în Centrala Riscurilor de Credit (CRC), în vederea îndeplinirii obligației noastre legale de raportare, vă informăm:

– Se vor primi și se vor raporta la Centrala Riscurilor de Credit următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele dumneavoastră: (a) Situația riscului global și (b) Situația creditelor restante.

– Se vor transmite către Centrala Riscurilor de Credit datele dumneavoastră de identificare, inclusiv cele referitoare la creditele restante conform obligației și limitei de raportare stabilită de Banca Națională a României prin reglementarile emise în acest sens.

 

Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul Biroului de Credit, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

 1. Datele de identificare ale operatorilor

Business Microcredit SA, cu sediul Iași, str. Eternitate nr. 76, clădirea Axa Plus, et.3, județul Iași și S.C. Biroul de Credit SA, persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

 

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legatură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, institutii financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

 

 1. Temeiul legal si scopul prelucrarii

Business Microcredit SA și Biroul de Credit prelucrează datele dumneavoastră personale în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii indatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

 

Business Microcredit SA are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea dumneavoastră de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, Business Microcredit SA prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele dumeavoastră în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.

 

 1. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dumneavoastră personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Business Microcredit SA de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit:
 2. a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale sau cod țară și serie/număr pașaport pentru persoanele nerezidente, adresă de domiciliu/reședință și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
 3. b) date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului, data înscrierii acestei informații, CUI;
 4. c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei actualizării, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, data primei restanțe, categoria de întârziere, data închiderii produsului ultimei plăti;
 5. d) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
 6. e) date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
 7. f) date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;
 8. g) numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

 

În procesul de analiză a cererii dumneavoastră de credit Business Microcredit SA va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fără FICO® Score, pentru a verifica dacă vă încadrați în gradul de îndatorare stabilit prin lege și dacă aveți capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obținerea Raportului de Credit, Business Microcredit SA va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele și codul numeric personal.

 

Ulterior acordării creditului, Business Microcredit SA va transmite la Biroul de Credit datele dumneavoastră personale prevăzute la punctele a)-f). Aceste informații sunt puse în comun cu ceilalți Participanți, în cadrul Sistemului Biroului de Credit și sunt utilizate în scopul menționat la pct. 2. Capacitatea dumneavoastră de a rambursa datoriile la scadență poate fi verificată periodic, ulterior acordării creditului, inclusiv prin obținerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.

 

În cazul în care, în perioada de derulare a creditului acordat, veți întârzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadenței, Business Microcredit SA va transmite la Biroul de Credit informații referitoare la sumele restante, categoria de întârziere, data primei restanțe și/sau, după caz, informații referitoare la deschiderea procedurii de dare în plată, numai după notificarea dumneavoastră, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, realizată în scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronică.

 

 1. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.

 

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 și 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-și plătească în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

 

FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, contribuie la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

 

 1. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

 

 1. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

 

 1. Existența unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

În urma analizării datelor din Biroul de Credit puteți fi supus unei decizii automatizate.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

 1. a) dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit, sau prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dumneavoastră. Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Business Microcredit SA în analiza cererii de credit;
 2. b) dreptul de rectificare a datelor,
 3. c) dreptul de ștergere a datelor,
 4. d) dreptul la restricționarea datelor,
 5. e) dreptul de a se opune prelucrării,

pot fi exercitate: prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate

 1. f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteți face o cerere în acest sens adresată Business Microcredit SA
 2. g) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

 1. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt: Pentru Participant – dpo@businessmicrocredit.ro / Pentru Biroul de Credit – rpd@birouldecredit.ro

ACORD
pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice și/ sau juridice

 

 1. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Am fost informat că Societatea Business Microcredit SA (denumită în cele ce urmează „Destinatarul”) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/ subsemnatei/ subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activitătii Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce ii revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

 1. a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele și prenumele/ denumirea, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală/ codul unic de înregistrare/ codul de înregistrare fiscală, IP și semnătura;
 2. b) denumirea formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, adresa/ sediul formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor;
 3. c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală;
 4. d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc);
 5. e) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică);

Am luat cunoștiință de faptul că am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în orice moment, în interiorul termenului de 5 zile, situație în care, odată ce a primit notificarea, Business Microcredit SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus. Înțeleg că prin retragerea acordului nu va fi afectată legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate înainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, înțeleg că voi adresa o notificare către Business Microcredit SA, în atentia responsabilului cu protecția datelor la adresa de corespondență/ contact dpo@businessmicrocredit.ro sau strada Aviator Popișteanu nr. 54A, Sector 1, București, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care voi menționa că îmi retrag consimțământul exprimat prin prezentul acord.

 

 1. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declaratiile de mai sus

Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal și nu numai, astfel:

 • dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal
 • dreptul de retragere a consimțământului
 • dreptul la rectificarea datelor
 • dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care au fost încălcate.

Pentru exercitarea dreptului de opoziție, clientul va adresa o cerere către Business Microcredit SA la adresa dpo@businessmicrocredit.ro sau Oraș Iași, str. Eternitate nr. 76, clădirea Axa Plus, et.3, județul Iași, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o solicitare scrisă, datată și semnată către Business Microcredit SA, însoțită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției. Am luat cunostință de faptul că am dreptul de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în orice moment, în interiorul termenului de 5 zile, situație în care, odată ce a primit notificarea, Business Microcredit SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus. Înteleg că prin retragerea consimțământului nu va fi afectată legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuată înainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, înțeleg că voi adresa o notificare către Business Microcredit SA, în atenția respnsabilului cu protecția datelor, la adresa de corespondență/contact dpo@businessmicrocredit.ro sau strada Oraș Iași, str. Eternitate nr. 76, clădirea Axa Plus, et.3, județul Iași, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care voi menționa că îmi retrag consimțământul exprimat în prezentul acord.

DA[ ] NU[ ] sunt de acord ca Destinatarul să consulte și să prelucreze informațiile și datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF.

Înțeleg și accept că dezacordul meu (răspunsul NU), conduce la imposibilitatea Business Microcredit SA de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.